Parlamentul ar putea arbitra conflictul dintre Ponta şi televiziuni Observaţiile CNA cu privire la Codul Insolvenţei în audiovizual

Consiliul Naţional al Audiovizualului va trimite comisiilor pentru cultură din Parlament o scrisoare cu observaţiile referitoare la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului privind insolvenţa.Redăm, mai jos, opiniile membrilor CNA.

Observaţii la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

Dispoziţiile art. 81 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 91/2013 reglementează modalitatea de deschidere a procedurii insolvenţei şi efectele deschiderii acestei proceduri, în cazul special al societăţilor titulare de licenţă audiovizuală:

Art. 81 – (3) În cazul în care activitatea debitorului se află sub incidenţa prevederilor Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a deschiderii procedurii şi până la data confirmării planului de reorganizare se suspendă licenţa audiovizională, în sensul Legii
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu începere de la data primirii comunicării de către Consiliul Naţional al Audiovizualului. În planul de reorganizare vor fi prevăzute condiţiile de exercitare a dreptului de a difuza, într-o zonă determinată, un anume serviciu de programe, condiţii ce vor fi suspuse aprobării prealabile a Consiliului Naţional al Audiovizualului.”

Consiliul Naţional al Audiovizualului precizează că, în elaborarea art. 81 alin. (3) din OUG nr. 91/2013, în care se face referire la procedura insolvenţei în cazul “debitorului” ce activează în domeniul serviciilor media audiovizuale, instituţia noastră nu a fost consultată cu privire la conţinutul articolului menţionat, aşa cum prevede Legea Audiovizualului la art. 10 alin. (2) şi art. 17 alin. (3):

„Art. 10 – (2) – Consiliul Naţional al Audiovizualului este autoritate unică de reglementare în domeniul serviciilor media audiovizuale”.”

„Art. 17 – (3) Consiliul este consultat cu privire la toate proiectele de acte normative prin care se reglementează activităţi din domeniul audiovizual ori în legătură cu acesta.”

1. Dispoziţiile art. 81 alin. (3) din OUG nr. 91/2013 operează cu noţiunea de suspendare a licenţei. Semnalăm că în textul Legii audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, noţiunea de suspendare nu este nici definită şi nici prevăzută.

Precizăm că în forma actuală a Legii audiovizualului, potrivit art. 57
alin. (1) lit.b), licenţa audiovizuală se retrage în situaţia în care titularul licenţei «încetează să difuzeze serviciul de programe pentru care i s-a acordat licenţa audiovizuală mai mult de 90 de zile, pentru motive de natură tehnică, şi mai mult de 96 de ore, pentru orice alte motive imputabile titularului».

În cazul licenţei audiovizuale digitale,potrivit prevederilor art. 571, licenţa este «retrasă de Consiliu dacă titularul încetează să furnizeze serviciul de programe către operatorul de multiplex».

Prin urmare este necesară o mai bună corelare între cele două acte normative, întrucât în Legea audiovizualului încetarea furnizării serviciului de programe conduce la retragerea licenţei audiovizuale.

2. Referitor la sintagma „condiţiile de exercitare a dreptului de a difuza, într-o zonă determinată, un anume serviciu de programe”, prevăzute la art. 81 alin. (3) din OUG nr. 91/2013, observăm că nu sunt nici determinate şi nici predictibile condiţiile de exercitare a dreptului de a difuza serviciul de programe. Din această perspectivă, apreciem că textul adoptat nu satisface cerinţa impusă prin art. 6 al Legii nr. 24/2000 potrivit căruia orice act normativ trebuie să instituie „reguli necesare, suficiente şi posibile care să conducă la o cât mai mare stabilitate şi eficienţă legislativă”. De asemenea, condiţia accesibilităţii şi previzibilităţii legii poate fi pusă în discuţie de către actorii economici implicaţi, cât şi de către radiodifuzori. Mai mult, apreciem că norma propusă este în conflict cu dispoziţiile art. 6 alin. (2)din Legea audiovizualului, potrivit căruia «independenţa editorială a furnizorilor de servicii media audiovizuale este recunoscută şi garantată de prezenta lege».

3. Semnalăm, de asemenea, că reglementarea propusă de art. 81 alin. (3) din OUG nr. 91/2013 nu stabileşte persoana care, fiind implicată în procedura de deschidere a insolvenţei, are obligaţia să informeze Consiliul Naţional al Audiovizualului cu privire la starea de insolvenţă/suspendare a licenţei radiodifuzorului în cauză. De asemenea, reglementarea nu se stabileşte un termen în care CNA ar trebui să fie notificat.

4. Referitor la efectele suspendării licenţei audiovizuale, Consiliul Naţional al Audiovizualului semnalează:

Ca urmare a suspendării de drept a licenţei audiovizuale, prevăzută la
art. 81 alin. (3) din OUG nr. 91/2013, CNA ar trebui să comunice distribuitorilor de servicii retransmise prin reţele de cablu, satelit şi de tip IPTv încetarea retransmisiei serviciului de programe în cauză şi, de asemenea, să comunice Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), în vederea suspendării şi a licenţei de emisie, dacă este cazul.

Or, conform Legii audiovizualului, pentru a lua astfel de măsuri, CNA va trebui să adopte o decizie, în şedinţă publică, cu minimum 6 voturi şi în prezenţa a cel puţin 8 membri.

5. Tot ca efect al suspendării de drept a licenţei audiovizuale, distribuitorii de servicii ar trebui să menţină libere frecvenţele pe care era retransmis/difuzat serviciul de programe a cărui licenţă a fost supendată, fapt nereglementat de legislaţia în vigoare.

6. Potrivit art. 81 alin. (3) din OUG nr. 91/2013, radiodifuzorul a cărui licenţă a fost suspendată trebuie să includă în planul de reorganizare condiţiile de difuzare, ceea ce echivalează cu modificarea condiţiilor pe care şi le-a asumat la obţinerea licenţei, întrucât licenţa audiovizuală reprezintă dreptul de a difuza într-o anume arie un anumit program, în anumite condiţii tehnice. Prin urmare, CNA emite, prin decizie, o licenţă radiodifuzorului, în condiţii bine definite, însă va fi fost pus în situaţia să ia act de suspendarea acestei licenţe. În temeiul noilor reglementări prevăzute la art. 81 alin. (3) din OUG nr. 91/2013, CNA va trebui să ia o nouă decizie, tot prin vot, cu privire la noile condiţii ce trebuie incluse în planul de reorganizare, ceea ce echivalează cu a acorda o altă licenţă audiovizuală, şi nu de a reveni la cea iniţială, aflată în regim de suspendare.

7. Având în vedere că debitorul are calitatea de titular al unei licenţe audiovizuale, licenţe de emisie sau, după caz, al unui aviz de retransmisie, planul de reorganizare ar trebui supus aprobării prealabile a Consiliului Naţional al Audiovizualului şi, după caz, Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.

sursa – cotidianul