Un nou lot de aleşi locali prinşi de ANI

Agenția Națională de Integritate a constatat, în cazul a 15 foști sau actuali aleși locali,

încălcarea regimului juridic al incompatibilităților și al conflictelor de interese de natură administrativă, după cum urmează:

– constatarea stării de incompatibilitate în cazul a 13 persoane (1 primar, 6 viceprimari, 5 consilieri locali și 1 fost consilier local);

– încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă de către doi consilieri locali.

Unul dintre aleşii locali găsiţi în stare de incompatibilitate este primarul comunei Sînmartin, un apropiat al lui Cosmin Guşă.

Lista nominală a celor 15 foști sau actuali aleși locali în cazul cărora Agenția a constatat existența stării de incompatibilitate, precum și a conflictului de interese de natură administrativă:Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. JIVA DORIN VIRGIL, CSIRAK ZSOLT TAMAS, HOTCA TĂMAȘ, GHIURCAN ȘTEFAN și GÎNDULESCU PETRU nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

· art. 46, alin. 1) din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia „Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local”;

· art. 75, lit. b), c), e) și f) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acesteia; o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de administrator sau de la care obţin venituri; […] orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care fac parte, care a făcut o plată către aceştia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora; o asociaţie sau fundaţie din care fac parte”;

· art. 77, alin. (1) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „consilierii judeţeni şi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii”;

· art. 87, alin. (1), lit. d), f) și g) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu […] funcţia de […] administrator […] la societăţile comerciale; funcţia de reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale în adunările generale ale societăţilor comerciale de interes local sau de reprezentant al statului în adunarea generală a unei societăţi comerciale de interes naţional; calitatea de comerciant persoană fizică”;

· art. 88, alin (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţia de consilier local este incompatibilă cu calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv”;

· art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Consilierii locali […] care au funcţia de […] administrator […] sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat […] nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.